خوشنویسی با خودكار http://moshfegh.mihanblog.com 2019-01-15T22:02:02+01:00 text/html 2011-06-04T08:10:21+01:00 moshfegh.mihanblog.com حامد مشفق آرانی حدیث شریف کساء http://moshfegh.mihanblog.com/post/8 <br><div style="text-align: center;"><font style="color: rgb(153, 0, 0);" size="5">حدیث شریف کساء</font><br><br><a href="http://www.helli3school.ir/upload/10/moshfegh/HadiseKasa.jpg" target="_blank" title="حدیث شریف کساء"><img src="http://www.helli3school.ir/upload/10/moshfegh/HadiseKasa-preview.jpg" alt="حدیث کساء" align="baseline" border="0" hspace="10" vspace="10"></a></div> text/html 2011-06-04T07:23:12+01:00 moshfegh.mihanblog.com حامد مشفق آرانی ای ساربان http://moshfegh.mihanblog.com/post/9 <br><div style="text-align: center;"><font style="color: rgb(153, 51, 0);" size="5">ای ساربان</font><br></div><br><table><tbody><tr><td style="padding: 3px; text-align: justify; color: rgb(0, 0, 153);"><nobr style="background-color: rgb(255, 255, 204);"><font size="2">ای ساربان آهسته ران کآرام جانم می​رود</font></nobr> <nobr style="color: rgb(0, 102, 0);"><font size="2">من مانده​ام مهجور از او بیچاره و رنجور از او</font></nobr> <nobr style="background-color: rgb(255, 255, 204);"><font size="2">گفتم به نیرنگ و فسون پنهان کنم ریش درون</font></nobr> <nobr style="color: rgb(0, 102, 0);"><font size="2">محمل بدار ای ساروان تندی مکن با کاروان</font></nobr> <nobr style="background-color: rgb(255, 255, 204);"><font size="2">او می​رود دامن کشان من زهر تنهایی چشان</font></nobr> <nobr style="color: rgb(0, 102, 0);"><font size="2">برگشت یار سرکشم بگذاشت عیش ناخوشم</font></nobr> <nobr style="background-color: rgb(255, 255, 204);"><font size="2">با آن همه بیداد او وین عهد بی​بنیاد او</font></nobr> <nobr style="color: rgb(0, 102, 0);"><font size="2">بازآی و بر چشمم نشین ای دلستان نازنین</font></nobr> <nobr style="background-color: rgb(255, 255, 204);"><font size="2">شب تا سحر می​نغنوم و اندرز کس می​نشنوم</font></nobr> <nobr style="color: rgb(0, 102, 0);"><font size="2">گفتم بگریم تا ابل چون خر فروماند به گل</font></nobr> <nobr style="background-color: rgb(255, 255, 204);"><font size="2">صبر از وصال یار من برگشتن از دلدار من</font></nobr> <nobr style="color: rgb(0, 102, 0);"><font size="2">در رفتن جان از بدن گویند هر نوعی سخن</font></nobr> <nobr style="background-color: rgb(255, 255, 204);"><font size="2">سعدی فغان از دست ما لایق نبود ای بی​وفا</font></nobr> <nobr><font size="2">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</font></nobr></td><td style="color: rgb(0, 0, 153);" width="100%"><font size="2"><br></font></td><td style="vertical-align: top; color: rgb(0, 0, 153);"><br></td><td style="vertical-align: top; color: rgb(0, 0, 153);"><br></td><td style="vertical-align: top; color: rgb(0, 0, 153);"><br></td><td style="padding: 3px; text-align: justify; color: rgb(0, 0, 153);"><nobr style="background-color: rgb(255, 255, 204);"><font size="2">وان دل که با خود داشتم با دلستانم می​رود</font></nobr> <nobr style="color: rgb(0, 102, 0);"><font size="2">گویی که نیشی دور از او در استخوانم می​رود</font></nobr> <nobr style="background-color: rgb(255, 255, 204);"><font size="2">پنهان نمی​ماند که خون بر آستانم می​رود</font></nobr> <nobr style="color: rgb(0, 102, 0);"><font size="2">کز عشق آن سرو روان گویی روانم می​رود</font></nobr> <nobr style="background-color: rgb(255, 255, 204);"><font size="2">دیگر مپرس از من نشان کز دل نشانم می​رود</font></nobr> <nobr style="color: rgb(0, 102, 0);"><font size="2">چون مجمری پرآتشم کز سر دخانم می​رود</font></nobr> <nobr style="background-color: rgb(255, 255, 204);"><font size="2">در سینه دارم یاد او یا بر زبانم می​رود</font></nobr> <nobr style="color: rgb(0, 102, 0);"><font size="2">کآشوب و فریاد از زمین بر آسمانم می​رود</font></nobr> <nobr style="background-color: rgb(255, 255, 204);"><font size="2">وین ره نه قاصد می​روم کز کف عنانم می​رود</font></nobr> <nobr style="color: rgb(0, 102, 0);"><font size="2">وین نیز نتوانم که دل با کاروانم می​رود</font></nobr> <nobr style="background-color: rgb(255, 255, 204);"><font size="2">گر چه نباشد کار من هم کار از آنم می​رود</font></nobr> <nobr style="color: rgb(0, 102, 0);"><font size="2">من خود به چشم خویشتن دیدم که جانم می​رود</font></nobr> <nobr style="background-color: rgb(255, 255, 204);"><font size="2">طاقت نمیارم جفا کار از فغانم می​رود</font></nobr> <nobr><font size="2">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</font></nobr></td></tr></tbody></table><div style="text-align: center;">غزلیات سعدی<br><br><a href="http://www.helli3school.ir/upload/10/moshfegh/EySareban.jpg" target="_blank" title="ای ساربان"><img src="http://www.helli3school.ir/upload/10/moshfegh/EySareban-preview.jpg" alt="ای ساربان" align="baseline" border="0" hspace="0" vspace="0"></a><br></div> text/html 2011-06-04T06:50:02+01:00 moshfegh.mihanblog.com حامد مشفق آرانی عرض هنر http://moshfegh.mihanblog.com/post/7 <br><div style="text-align: center;"><font style="font-weight: bold; color: rgb(153, 0, 0);" size="5">عرض هنر </font><br></div><br><table><tbody><tr><td style="padding: 3px; text-align: justify; color: rgb(0, 0, 153);"><nobr><font size="2">اگر چه عرض هنر پیش یار بی​ادبیست</font></nobr> <nobr style="color: rgb(0, 102, 0);"><font size="2">پری نهفته رخ و دیو در کرشمه حسن</font></nobr> <nobr><font size="2">در این چمن گل بی خار کس نچید آری</font></nobr> <nobr style="color: rgb(0, 102, 0);"><font size="2">سبب مپرس که چرخ از چه سفله پرور شد</font></nobr> <nobr><font size="2">به نیم جو نخرم طاق خانقاه و رباط</font></nobr> <nobr><font size="2"><span style="color: rgb(0, 102, 0);">جمال دختر رز نور چشم ماست مگ</span>ر</font></nobr> <nobr><font size="2">هزار عقل و ادب داشتم من ای خواجه</font></nobr> <nobr style="color: rgb(0, 102, 0);"><font size="2">بیار می که چو حافظ هزارم استظهار</font></nobr> <nobr><font size="2">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</font></nobr></td><td style="color: rgb(0, 0, 153);" width="100%"><font size="2"><br></font></td><td style="padding: 3px; text-align: justify; color: rgb(0, 0, 153);"><nobr><font size="2">زبان خموش ولیکن دهان پر از عربیست</font></nobr> <nobr style="color: rgb(0, 102, 0);"><font size="2">بسوخت دیده ز حیرت که این چه بوالعجبیست</font></nobr> <nobr><font size="2">چراغ مصطفوی با شرار بولهبیست</font></nobr> <nobr style="color: rgb(0, 102, 0);"><font size="2">که کام بخشی او را بهانه بی سببیست</font></nobr> <nobr><font size="2">مرا که مصطبه ایوان و پای خم طنبیست</font></nobr> <nobr style="color: rgb(0, 102, 0);"><font size="2">که در نقاب زجاجی و پرده عنبیست</font></nobr> <nobr><font size="2">کنون که مست خرابم صلاح بی​ادبیست</font></nobr> <nobr style="color: rgb(0, 102, 0);"><font size="2">به گریه سحری و نیاز نیم شبیست</font></nobr> <nobr><font size="2">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</font></nobr></td></tr></tbody></table><div style="text-align: center;">حضرت حافظ<br></div><br><div style="text-align: center;"><a href="http://www.helli3school.ir/upload/10/moshfegh/ArzeHonar.jpg" target="_blank" title=""><img src="http://www.helli3school.ir/upload/10/moshfegh/ArzeHonar-preview.jpg" alt="عرض هنر" align="baseline" border="0" hspace="0" vspace="0"></a></div> text/html 2011-06-04T06:32:24+01:00 moshfegh.mihanblog.com حامد مشفق آرانی حکایت بلبل http://moshfegh.mihanblog.com/post/6 <br><div style="text-align: center;"><font style="color: rgb(102, 0, 0);" size="5">حکایت بلبل</font><br></div><br><table><tbody><tr><td style="vertical-align: top;"><br></td><td style="vertical-align: top;"><br></td><td style="vertical-align: top;"><br></td><td style="vertical-align: top;"><br></td><td style="vertical-align: top;"><br></td><td style="vertical-align: top;"><br></td><td style="vertical-align: top;"><br></td><td style="vertical-align: top;"><br></td><td style="vertical-align: top;"><br></td><td style="vertical-align: top;"><br></td><td style="vertical-align: top;"><br></td><td style="vertical-align: top;"><br></td><td style="padding: 3px; text-align: justify;"><nobr style="color: rgb(0, 0, 153);"><font size="2">سحر بلبل حکایت با صبا کرد</font></nobr> <nobr style="color: rgb(0, 102, 0);"><font size="2">از آن رنگ رخم خون در دل افتاد</font></nobr> <nobr style="color: rgb(0, 0, 153);"><font size="2">غلام همت آن نازنینم</font></nobr> <nobr style="color: rgb(0, 102, 0);"><font size="2">من از بیگانگان دیگر ننالم</font></nobr> <nobr style="color: rgb(0, 0, 153);"><font size="2">گر از سلطان طمع کردم خطا بود</font></nobr> <nobr style="color: rgb(0, 102, 0);"><font size="2">خوشش باد آن نسیم صبحگاهی</font></nobr> <nobr style="color: rgb(0, 0, 153);"><font size="2">نقاب گل کشید و زلف سنبل</font></nobr> <nobr style="color: rgb(0, 102, 0);"><font size="2">به هر سو بلبل عاشق در افغان</font></nobr> <nobr style="color: rgb(0, 0, 153);"><font size="2">بشارت بر به کوی می فروشان</font></nobr> <nobr style="color: rgb(0, 102, 0);"><font size="2">وفا از خواجگان شهر با من</font></nobr> <nobr><font size="2">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</font></nobr></td><td style="vertical-align: top;"><br></td><td style="vertical-align: top;"><br></td><td style="vertical-align: top;"><br></td><td style="vertical-align: top;"><br></td><td width="100%"><br></td><td style="padding: 3px; text-align: justify; color: rgb(0, 0, 153);"><nobr><font size="2">که عشق روی گل با ما چه​ها کرد</font></nobr> <nobr style="color: rgb(0, 102, 0);"><font size="2">و از آن گلشن به خارم مبتلا کرد</font></nobr> <nobr><font size="2">که کار خیر بی روی و ریا کرد</font></nobr> <nobr style="color: rgb(0, 102, 0);"><font size="2">که با من هر چه کرد آن آشنا کرد</font></nobr> <nobr><font size="2">ور از دلبر وفا جستم جفا کرد</font></nobr> <nobr style="color: rgb(0, 102, 0);"><font size="2">که درد شب نشینان را دوا کرد</font></nobr> <nobr><font size="2">گره بند قبای غنچه وا کرد</font></nobr> <nobr style="color: rgb(0, 102, 0);"><font size="2">تنعم از میان باد صبا کرد</font></nobr> <nobr><font size="2">که حافظ توبه از زهد ریا کرد</font></nobr> <nobr style="color: rgb(0, 102, 0);"><font size="2">کمال دولت و دین بوالوفا کرد</font></nobr> <nobr><font size="2">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</font></nobr></td><td style="vertical-align: top;"><br></td><td style="vertical-align: top;"><br></td><td style="vertical-align: top;"><br></td><td style="vertical-align: top;"><br></td><td style="vertical-align: top;"><br></td><td style="vertical-align: top;"><br></td><td style="vertical-align: top;"><br></td><td style="vertical-align: top;"><br></td><td style="vertical-align: top;"><br></td><td style="vertical-align: top;"><br></td><td style="vertical-align: top;"><br></td></tr></tbody></table><div style="text-align: center;">حضرت حافظ<br></div><br><div style="text-align: center;"><a href="http://www.helli3school.ir/upload/10/moshfegh/HekayateBolbol.jpg" target="_blank" title=""><img src="http://www.helli3school.ir/upload/10/moshfegh/HekayateBolbol-preview.jpg" alt="حکایت بلبل" align="baseline" border="0" hspace="0" vspace="0"></a> </div> text/html 2011-06-04T06:08:35+01:00 moshfegh.mihanblog.com حامد مشفق آرانی درج محبت http://moshfegh.mihanblog.com/post/5 <br><div style="text-align: center;"><font style="color: rgb(153, 0, 0);" size="5">دُرج محبت</font><br></div><br><table><tbody><tr><td style="padding: 3px; text-align: justify;"><nobr><font size="2"><br><span style="color: rgb(0, 0, 153);">بازآی و دل تنگ مرا مونس جان باش</span></font></nobr> <nobr style="color: rgb(0, 102, 0);"><font size="2">زان باده که در میکده عشق فروشند</font></nobr> <nobr style="color: rgb(0, 0, 153);"><font size="2">در خرقه چو آتش زدی ای عارف سالک</font></nobr> <nobr style="color: rgb(0, 102, 0);"><font size="2">دلدار که گفتا به توام دل نگران است</font></nobr> <nobr style="color: rgb(0, 0, 153);"><font size="2">خون شد دلم از حسرت آن لعل روان بخش</font></nobr> <nobr style="color: rgb(0, 102, 0);"><font size="2">تا بر دلش از غصه غباری ننشیند</font></nobr> <nobr style="color: rgb(0, 0, 153);"><font size="2">حافظ که هوس می​کندش جام جهان بین</font></nobr> <nobr><font size="2">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</font></nobr></td><td width="100%"><font size="2"><br></font></td><td style="padding: 3px; text-align: justify;"><nobr style="color: rgb(0, 0, 153);"><font size="2">وین سوخته را محرم اسرار نهان باش</font></nobr> <nobr style="color: rgb(0, 102, 0);"><font size="2">ما را دو سه ساغر بده و گو رمضان باش</font></nobr> <nobr style="color: rgb(0, 0, 153);"><font size="2">جهدی کن و سرحلقه رندان جهان باش</font></nobr> <nobr style="color: rgb(0, 102, 0);"><font size="2">گو می​رسم اینک به سلامت نگران باش</font></nobr> <nobr style="color: rgb(0, 0, 153);"><font size="2">ای درج محبت به همان مهر و نشان باش</font></nobr> <nobr style="color: rgb(0, 102, 0);"><font size="2">ای سیل سرشک از عقب نامه روان باش</font></nobr> <nobr style="color: rgb(0, 0, 153);"><font size="2">گو&nbsp; در&nbsp; نظر&nbsp; آصف&nbsp; جمـشـید&nbsp; مکـان&nbsp; باش</font></nobr></td></tr></tbody></table><div style="text-align: center;">حضرت حافظ<br><br><a href="http://www.helli3school.ir/upload/10/moshfegh/DorjeMohabat.jpg" target="_blank" title=""><img src="http://www.helli3school.ir/upload/10/moshfegh/DorjeMohabat-preview.jpg" alt="درج محبت" align="baseline" border="0" hspace="0" vspace="0"></a> </div> text/html 2011-06-04T05:52:10+01:00 moshfegh.mihanblog.com حامد مشفق آرانی خواب آلوده http://moshfegh.mihanblog.com/post/4 <br><div style="text-align: center;"><font style="color: rgb(102, 0, 0);" size="5">خواب آلوده</font><br></div><br><table><tbody><tr><td style="padding: 3px; text-align: justify; color: rgb(0, 0, 153);"><nobr><font size="2">دوش رفتم به در میکده خواب آلوده</font></nobr> <nobr style="color: rgb(0, 102, 0);"><font size="2">آمد افسوس کنان مغبچه باده فروش</font></nobr> <nobr><font size="2">شست و شویی کن و آن گه به خرابات خرام</font></nobr> <nobr style="color: rgb(0, 102, 0);"><font size="2">به هوای لب شیرین دهنان چند کنی</font></nobr> <nobr><font size="2">به طهارت گذران منزل پیری و مکن</font></nobr> <nobr style="color: rgb(0, 102, 0);"><font size="2">پاک و صافی شو و از چاه طبیعت به درآی</font></nobr> <nobr><font size="2">گفتم ای جان جهان دفتر گل عیبی نیست</font></nobr> <nobr style="color: rgb(0, 102, 0);"><font size="2">آشنایان ره عشق در این بحر عمیق</font></nobr> <nobr><font size="2">گفت حافظ لغز و نکته به یاران مفروش</font></nobr> <nobr><font size="2">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</font></nobr></td><td style="color: rgb(0, 0, 153);" width="100%"><font size="2"><br></font></td><td style="padding: 3px; text-align: justify; color: rgb(0, 0, 153);"><nobr><font size="2">خرقه تردامن و سجاده شراب آلوده</font></nobr> <nobr style="color: rgb(0, 102, 0);"><font size="2">گفت بیدار شو ای ره رو خواب آلوده</font></nobr> <nobr><font size="2">تا نگردد ز تو این دیر خراب آلوده</font></nobr> <nobr style="color: rgb(0, 102, 0);"><font size="2">جوهر روح به یاقوت مذاب آلوده</font></nobr> <nobr><font size="2">خلعت شیب چو تشریف شباب آلوده</font></nobr> <nobr style="color: rgb(0, 102, 0);"><font size="2">که صفایی ندهد آب تراب آلوده</font></nobr> <nobr><font size="2">که شود فصل بهار از می ناب آلوده</font></nobr> <nobr style="color: rgb(0, 102, 0);"><font size="2">غرقه گشتند و نگشتند به آب آلوده</font></nobr> <nobr><font size="2">آه از این لطف به انواع عتاب آلوده</font></nobr> <nobr><font size="2">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</font></nobr></td></tr></tbody></table><div style="text-align: center;">حضرت حافظ<br></div><div style="text-align: center;"><br><a href="http://www.helli3school.ir/upload/10/moshfegh/Picture2-150.jpg" target="" title="خواب آلوده"><img style="width: 363px; height: 259px;" src="http://www.helli3school.ir/upload/10/moshfegh/Picture2-150.jpg" alt="" align="baseline" border="0" hspace="0" vspace="0"></a></div> text/html 2011-06-04T04:56:20+01:00 moshfegh.mihanblog.com حامد مشفق آرانی اندرز پدر http://moshfegh.mihanblog.com/post/3 <div style="text-align: justify;"><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" size="4"><span style="color: rgb(0, 0, 153);"><span style="color: rgb(204, 0, 0);"><br></span></span></font><div style="text-align: center;"><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" size="5"><span style="color: rgb(0, 0, 153);"><span style="color: rgb(204, 0, 0);">اندرز پدر</span></span></font><br></div><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" size="3"><span style="color: rgb(0, 0, 153);"><br><font size="2">یاد دارم که در ایام طفولیت متعبد و شب خیز بودم. شبی در خدمت پدر نشسته بودم، و همه شب دیده بر هم نبسته و مصحف عزیز بر کنار گرفته و طایفه ای گرد ما خفته.</font></span></font><font size="2"><br></font><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" size="2"><span style="color: rgb(0, 102, 0);">پدر را گفتم: از اینان یکی سر بر نمی دارد که دوگانه ای بگزارد. چنان خواب غفلت برده اند که گویی نخفته اند، که مرده اند. </span></font><font size="2"><br></font><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" size="2"><span style="color: rgb(0, 0, 153);">گفت: جان پدر تو نیز اگر بخفتی به از آن که در پوستین خلق افتی.</span></font><br><br><div style="text-align: center;">گلستان سعدی<br></div><br><div style="text-align: center;"><a href="http://www.helli3school.ir/upload/10/moshfegh/AndarzePedar.jpg" target="_blank" title=""><img src="http://www.helli3school.ir/upload/10/moshfegh/AndarzePedar-preview.jpg" alt="اندرز پدر" align="baseline" border="0" hspace="0" vspace="0"></a></div></div> text/html 2011-06-04T04:20:11+01:00 moshfegh.mihanblog.com حامد مشفق آرانی چشمه‌ی زاینده http://moshfegh.mihanblog.com/post/2 <DIV style="TEXT-ALIGN: center"><BR><FONT style="COLOR: rgb(153,0,0)" size=5>چشمه ی زاینده </FONT><BR><BR> <DIV style="TEXT-ALIGN: right"><FONT style="COLOR: rgb(0,0,153)" size=2>حکیمی پسران را پند همی داد که جانان پدر هنر آموزید که ملک و دولت دنیا اعتماد را نشاید و سیم و زر در سفر به&nbsp; محل خطر است. یا دزد به یک بار ببرد، یا خواجه به تفاریق بخورد. <BR><SPAN style="COLOR: rgb(0,102,0)">اما هنر چشمه ی زاینده است و دولت پاینده، و اگر هنرمند از دولت بیفتد، غم نباشد که هنر در نفس خود دولت است.</SPAN><BR>هنرمند هر جا رود قدر بیند و بر صدر نشیند و بی هنر لقمه چیند و سختی بیند.</FONT><BR></DIV><BR>&nbsp;گلستان سعدی<BR><BR><A title="" href="http://www.helli3school.ir/upload/10/moshfegh/CheshmeyeZayande.jpg" target=_blank><IMG border=0 hspace=0 alt="چشمه ی زاینده" align=baseline src="http://www.helli3school.ir/upload/10/moshfegh/CheshmeyeZayande-preview.jpg"></A> </DIV> text/html 2011-06-04T03:50:36+01:00 moshfegh.mihanblog.com حامد مشفق آرانی بیوگرافی http://moshfegh.mihanblog.com/post/1 <DIV style="TEXT-ALIGN: left"> <DIV style="TEXT-ALIGN: left"><FONT size=2><FONT size=2><A title="" href="http://www.moshfegh.net/" target=_blank> <P style="TEXT-ALIGN: right; COLOR: rgb(255,102,0)" align=center><FONT size=2>لطفا چهت مشاهده مطالب تازه تر به این سایت مراجعه نمایید:</FONT><FONT size=6>http://www.moshfegh.net</FONT></P></A></FONT></FONT> <P style="TEXT-ALIGN: right; COLOR: rgb(255,102,0)" align=center><IMG style="WIDTH: 159px; HEIGHT: 204px" border=0 hspace=0 alt="" align=left src="http://www.helli3school.ir/upload/10/moshfegh/Ax.JPG"></P></DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: center"><FONT size=1><BR>شروع خوشنویسی: 1380<BR><BR>شروع خوشنویسی نوین: زمستان 1388<BR><BR>شروع تدریس در مدارس آموزش و پرورش: 1385<BR><BR>شروع تدریس در مدارس سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان: 1387<BR><BR>همكاری با انجمن خوشنویسان نوین و تدریس مكاتبه‌ای: از تابستان 1389<BR><BR>تدریس حضوری در كلاسهای انجمن خوشنویسان نوین: 1390<BR><BR>اولین نمایشگاه گروهی(صریر): اردیبهشت 1390 - فرهنگسرای معرفت </FONT></DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: center">&nbsp;</DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: center">&nbsp;</DIV></DIV>